-->

Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2010

Δώρο χριστουγέννων - υπολογισμός - Πίνακας

Δώρο χριστουγέννων - υπολογισμός - Πίνακας

Ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται Δώρο Χριστουγέννων

Όπως είναι γνωστό απ την ισχύουσα νομοθεσία όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου σε οποιοδήποτε εργοδότη δικαιούνται Δώρα Εορτών. Συγκεκριμένα θα αναφερθούμε στο Δώρο των Χριστουγέννων.
Πώς υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων



Για τον υπολογισμό του ποσού των Δώρων λαμβάνεται υπ όψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό.
Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο αρχίζει από την 1 Μαίου μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.
Έτσι λοιπόν οι εργαζόμενοι που η σχέση εργασίας τους με τον εργοδότη είχε διάρκεια χωρίς διακοπή όλη τη χρονική περίοδο που αναφέραμε δηλαδή από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους. δικαιούνται:
ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΔΩΡΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ίσο με ένα (1) μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
Όσοι όμως από τους παραπάνω μισθωτούς τους που η σχέση τους με τον εργοδότη δεν διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αναφέραμε είτε γιατί αποχώρησαν οικειοθελώς από την εργασία τους, είτε γιατί απολύθηκαν δικαιούνται να λάβουν τμήμα δώρου ανάλογο με τη χρονική διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης. Σ αυτή τη περίπτωση το δώρο Χριστουγέννων θα το υπολογίσουν ως εξής:
2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2ημερομίσθια ανάλογα με το πώς αμείβονται για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.
Ακόμα και οι μισθωτοί που εργάστηκαν χρονικό διάστημα μικρότερο των 19ημέρων δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου.
Βάση υπολογισμού του δώρου αποτελούν οι καταβαλλόμενες αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς κατά την 10η Δεκεμβρίου Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από τις παραπάνω ημερομηνίες τα δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση. Σαν καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο είναι το σύνολο των τακτικών αποδοχών. Στη έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαμβάνονται ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος, όπως τροφή, κατοικία κλπ.) εφ' όσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα, ή κατ' επανάληψη, περιοδικά, κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου.
· Το επίδομα αδείας . Για να τον υπολογισμό στο δώρο της αναλογίας του επίδοματος αδείας θα πολλαπλασιασθεί με το συνολικό ποσό του δώρου που δικαιούται ο μισθωτός επί τον συντελεστή 0,041666. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε και να το προσέξουν οι εργαζόμενοι ,ότι στις τακτικές αποδοχές των μισθωτών βάσει των οποίων υπολογίζεται το δώρο Χριστ. συμπεριλαμβάνεται και το επίδομα αδείας συνεπώς το δώρο θα πρέπει να υπολογισθεί προσαυξημένο με την αναλογία του συντελεστή επιδόματος αδείας που είναι 0,041666 οπότε εργαζόμενος με δώρο Χριστουγέννων 900 ευρώ, με την προσαύξηση του συντελεστή αδείας θα πρέπει να πάρει 938 ευρώ.
· Η αμοιβή για εργασία την Κυριακή και σε εξαιρέσιμες γιορτές ή σε νυκτερινές ώρες, εφ' όσον η απασχόληση είναι τακτική και μόνιμη.
· Η αξία του χορηγούμενου γάλατος ημερησίως.
· Η πρόσθετη αμοιβή που δίνεται από τον εργοδότη οικειοθελώς για μεγαλύτερη παραγωγική απόδοση (πριμ), όταν επαναλαμβάνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα και σε τακτά χρονικά διαστήματα.
* Τα φιλοδωρήματα που δίνονται στους μισθωτούς από τρίτους.
* Τα οδοιπορικά έξοδα, όταν δεν εξαρτώνται από την πραγματοποίηση υπηρεσιακών μετακινήσεων, δεν υπόκεινται σε απόδοση λογαριασμού και δεν διακόπτονται κατά την διάρκεια ασθένειας ή άδειας.
* Η αμοιβή της νόμιμης υπερωρίας ,εφ' όσον παρέχεται τακτικά.
* Η αμοιβή της υπερεργασίας, εφ' όσον η εργασία αυτή πραγματοποιείται τακτικά.
* Η αμοιβή από προμήθειες.
* Το επίδομα μη απουσίας (τακτικότητας).
* Το επίδομα κατοικίας.
* Το επίδομα ισολογισμού, εφ' όσον καταβάλλεται τακτικά κάθε χρόνο.
Δεν συμπεριλαμβάνεται στις τακτικές αποδοχές το πριμ παραγωγικότητας το οποίο χορηγείται με την προϋπόθεση της επίτευξης ορισμένου σκοπού και με την επιφύλαξη της περικοπής του οποτεδήποτε.
Πότε καταβάλλεται το Δώρο Χριστουγέννων

Το Δώρο Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την 21η Δεκεμβρίου κάθε έτους, υπόκειται σε εισφορές υπέρ ΙΚΑ, Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. Νοείται βέβαια ότι ο εργοδότης μπορεί να καταβάλλει το δώρο και νωρίτερα απ την παραπάνω ημερομηνία. Τα δώρα εορτών σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.
Χρόνοι που συνυπολογίζονται στο Δώρο Χριστουγέννων
α) Να επισημάνουμε ότι δεν αφαιρείται αλλά λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων ο χρόνος υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών πριν και μετά τον τοκετό
β) Tο χρονικό διάστημα κατά το οποίο εργαζόμενος σπουδαστής έλαβε άδεια προκειμένου να συμμετάσχει σε εξετάσεις τη σπουδαστική άδεια.
γ) Ο χρόνος άδειας λουτροθεραπείας, εφόσον υπάρχει γνωμάτευση από ασφαλιστικό οργανισμό.
δ) Αν είχαμε ασθένεια θα αφαιρεθούν μόνο οι ημέρες που έλαβε επίδομα ασθενείας απ τον Ασφαλιστικό Φορέα Παράδειγμα: Αν ένας μισθωτός απουσίασε από την εργασία του λόγω ασθένειας 60 μέρες και πήρε επίδομα ασθένειας από το Ασφαλιστικό του Ταμείο μόνο για 40 ημέρες, θα αφαιρεθούν από το χρονικό διάστημα της εργασιακής σχέσης μόνο οι 40 ημέρες για τις οποίες επιδοτήθηκε και όχι οι 60.
Χρόνοι που δεν συνυπολογίζονται στο Δώρο

α) Δεν υπολογίζονται οι μέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός απείχε από την εργασία του αδικαιολόγητα ή λόγω άδειας χωρίς αποδοχές.
β) Δεν λαμβάνεται υπ' όψιν για τον υπολογισμό δώρων εορτών το διάστημα της απουσίας των εργαζομένων για συνδικαλιστική δραστηριότητα , δηλαδή ο χρόνος της συνδικαλιστικής άδειας.
γ) Σχετικά με την απεργία η δικαστηριακή νομολογία δέχεται ότι οι ημέρες της απεργίας δεν υπολογίζονται στο χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης ,γιατί η αποχή του μισθωτού οφείλεται σε δική του θέληση και δεν μπορεί επομένως να χαρακτηριστεί σαν δικαιολογημένη απουσία, το ίδιο ισχύει και με τις στάσεις εργασίας.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Μισθωτός του οποίου η σχέση εργασίας είχε διάρκεια 200 ημέρες, στο χρονικό διάστημα από 01-05-2006 έως 31-12-2006, το Δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται ως εξης:
  • Εάν ο μισθωτός αμειβόταν με μισθό 1000,00 μηνιαίως, το δώρο του θα ήταν:
    1000,00 χ 0,8421 (συντ. μισθού) = 842.10 χ 0.041666 (συντ. αδείας) = 35.08
    842.1 + 35.08 = 877.18 ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.
  • Εάν ο μισθωτός αμειβόταν με ημερομίσθιο 30,00 ημερησίως, το δώρο του θα ήταν : 30 χ 21,05 (συντ.ημερομ.) = 631.50 χ 0.041666 (συντ.αδείας) = 26.31
    631.5 + 26.31 = 657.80 ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΜΟΙΒΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΜΙΣΘΟ
ΗμΣυντ
ΗμΣυντ
ΗμΣυντ
10,0042860,36211710,72
20,0084870,36631720,7242
30,0126880,37051730,7284
40,0168890,37471740,7326
50,0211900,37891750,7368
60,0253910,38321760,7411
70,0295920,38741770,7453
80,0337930,39161780,7495
90,0379940,39581790,7537
100,0421950,41800,7579
110,0463960,40421810,7621
120,0505970,40841820,7663
130,0547980,41261830,7705
140,0589990,41681840,7747
150,06321000,42111850,7789
160,06741010,42531860,7832
170,07161020,42951870,7874
180,07581030,43371880,7916
190,081040,43791890,7958
200,08421050,44211900,8
210,08841060,44631910,8042
220,09261070,45051920,8084
230,09681080,45471930,8126
240,10111090,45891940,8168
250,10531100,46321950,8211
260,10951110,46741960,8253
270,11371120,47161970,8295
280,11791130,47581980,8337
290,12211140,481990,8379
300,12631150,48422000,8421
310,13051160,48842010,8463
320,13471170,49262020,8505
330,13891180,49682030,8547
340,14321190,50112040,8589
350,14741200,50532050,8632
360,15161210,50952060,8674
370,15581220,51372070,8716
380,161230,51792080,8758
390,16421240,52212090,88
400,16841250,52632100,8842
410,17261260,53052110,8884
420,17681270,53472120,8926
430,18111280,53892130,8968
440,18531290,54322140,9011
450,18951300,54742150,9053
460,19371310,55162160,9095
470,19791320,55582170,9137
480,20211330,562180,9179
490,20631340,56422190,9221
500,21051350,56842200,9263
510,21471360,57262210,9305
520,21891370,57682220,9347
530,22321380,58112230,9389
540,22741390,58532240,9432
550,23161400,58952250,9474
560,23581410,59372260,9516
570,241420,59792270,9558
580,24421430,60212280,96
590,24841440,60632290,9642
600,25261450,61052300,9684
610,25681460,61472310,9726
620,26111470,61892320,9768
630,26531480,62322330,9811
640,26951490,62742340,9853
650,27371500,63162350,9895
660,27791510,63582360,9937
670,28211520,642370,9979
680,28631530,64422381
690,29051540,64842391
700,29471550,65262401
710,29891560,65682411
720,30321570,66112421
730,30741580,66532431
740,31161590,66952441
750,31581600,67372451
760,321610,6779

770,32421620,6821

780,32841630,6863

790,33261640,6905

800,33681650,6947

810,34111660,6989

820,34531670,7032

830,34951680,7074

840,35371690,7116

850,35791700,7158



ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΑΜΟΙΒΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ
ΗμέρεςΣυντ.ΔΧ
ΗμέρεςΣυντ.ΔΧ
ΗμέρεςΣυντ.ΔΧ
10,1053818,526316116,9474
20,2105828,631616217,0526
30,3158838,736816317,1579
40,4211848,842116417,2632
50,5263858,947416517,3684
60,6316869,052616617,4737
70,7368879,157916717,5789
80,8421889,263216817,6842
90,9474899,368416917,7895
101,0526909,473717017,8947
111,1579919,578917118
121,2632929,684217218,1053
131,3684939,789517318,2105
141,4737949,894717418,3158
151,5789951017518,4211
161,68429610,105317618,5263
171,78959710,210517718,6316
181,89479810,315817818,7368
1929910,421117918,8421
202,105310010,526318018,9474
212,210510110,631618119,0526
222,315810210,736818219,1579
232,421110310,842118319,2632
242,526310410,947418419,3684
252,631610511,052618519,4737
262,736810611,157918619,5789
272,842110711,263218719,6842
282,947410811,368418819,7895
293,052610911,473718919,8947
303,157911011,578919020
313,263211111,684219120,1053
323,368411211,789519220,2105
333,473711311,894719320,3158
343,57891141219420,4211
353,684211512,105319520,5263
363,789511612,210519620,6316
373,894711712,315819720,7368
38411812,421119820,8421
394,105311912,526319920,9474
404,210512012,631620021,0526
414,315812112,736820121,1579
424,421112212,842120221,2632
434,526312312,947420321,3684
444,631612413,052620421,4737
454,736812513,157920521,5789
464,842112613,263220621,6842
474,947412713,368420721,7895
485,052612813,473720821,8947
495,157912913,578920922
505,263213013,684221022,1053
515,368413113,789521122,2105
525,473713213,894721222,3158
535,57891331421322,4211
545,684213414,105321422,5263
555,789513514,210521522,6316
565,894713614,315821622,7368
57613714,421121722,8421
586,105313814,526321822,9474
596,210513914,631621923,0526
606,315814014,736822023,1579
616,421114114,842122123,2632
626,526314214,947422223,3684
636,631614315,052622323,4737
646,736814415,157922423,5789
656,842114515,263222523,6842
666,947414615,368422623,7895
677,052614715,473722723,8947
687,157914815,578922824
697,263214915,684222924,1053
707,368415015,789523024,2105
717,473715115,894723124,3158
727,57891521623224,4211
737,684215316,105323324,5263
747,789515416,210523424,6316
757,894715516,315823524,7368
76815616,421123624,8421
778,105315716,526323724,9474
788,210515816,631623825
798,315815916,736823925
808,421116016,842124025

ΔΩΡΟ ΕΟΡΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Οι προϋποθέσεις, οι προθεσμίες και ο τρόπος υπολογισμού του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων (ΔΩΡΟ), ρυθμίζονται σταθερά από το έτος 1981 μέχρι σήμερα με βάση την ΚΥΑ 19040/81 την οποία επισυνάπτουμε για να λάβετε γνώση.
Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση δώρου είναι η παροχή εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής δικηγόρου και η απασχόλησή τους ολόκληρο ή μέρος του χρονικού διαστήματος από 1-5 μέχρι 31-12-2005.
Σε καμία περίπτωση δεν οφείλεται δώρο μεγαλύτερο του ενός μισθού (τακτικές αποδοχές) για τους αμειβόμενους με μισθό ή των 25 ημερομισθίων για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
Ολόκληρο το δώρο το δικαιούνται όσοι εργάσθηκαν ολόκληρη την παραπάνω διάρκεια της περιόδου, ενώ όσοι προσλήφθηκαν μετά την 1-5-2005 ή απολύθηκαν πριν την 31-12-2005, δικαιούνται μέρος του δώρου αναλόγως του χρόνου διάρκειας της εργασιακής τους σχέσης και του είδους της συμβάσεώς τους (ορισμένου ή αορίστου χρόνου, μερικής ή πλήρους απασχολήσεως κλπ.) κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ΚΥΑ αυτή κατά περίπτωση ή ειδικότητα εργαζομένων (Σερβιτόροι, Κομμωτείς, Κουρείς κλπ.).
Το δώρο υπολογίζεται με βάση τις τακτικές αποδοχές κάθε μισθωτού της 10ης Δεκεμβρίου (μισθός, τακτικές και νόμιμες προσαυξήσεις νυκτερινής εργασίας, υπερεργασίας, υπερωρίας Κυριακής εργασίας, επιδόματος ισολογισμού κλπ., οικειοθελείς παροχές για τις οποίες δεν έχει γίνει επιφύλαξη από τον εργοδότη ότι δεν θα υπολογίζονται στα δώρα εορτών) με εξαίρεση των αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν για τις παράνομες τυχόν υπερωρίες ή για την παράνομη απασχόληση των μισθωτών κατά την 6η εβδομάδα προκειμένου για τους εργαζομένους με 5νθήμερο.
Το δώρο Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την 21η Δεκεμβρίου 2005, υπόκειται σε εισφορές υπέρ ΙΚΑ, Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών κλπ. και μπορεί να περιορισθεί για τους υψηλόμισθους στο ποσό που προκύπτει από το 100πλάσιο του βασικού ημερομισθίου ανειδικεύτου εργάτη ΕΓΣΣΕ
Οι εισφορές υπερ ΙΚΑ πρέπει να καταβληθούν μέχρι το τέλος του προσεχούς Φεβρουαρίου 2006 (Ν. 2972/2001) και για τα λοιπά Ταμεία σύμφωνα με τα καταστατικά τους.

Απόφαση 19040/81 Υπ. Οικονομικών και Εργασίας

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More