-->

Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2011

Κίνητρα για τη δημιουργία νέων και καινοτόμων επιχειρήσεων ύψους 30 εκ. ευρώΠροδημοσιεύτηκε ο οδηγός του προγράμματος «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα», ύψους 30 εκ. ευρώ που παρέχει κίνητρα σε κάθε πολίτη άνω των 18 ετών ο οποίος θέλει να ιδρύσει επιχείρησή μετατρέποντας την ιδέα του σε επιχειρηματική καινοτομία και ενισχύει υφιστάμενες μικρές ή πολύ μικρές, καθώς και νεοσύστατες επιχειρήσεις να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες κ.α.Με το πρόγραμμα, που αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στον Απρίλιο, ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 30.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ για το τομέα της μεταποίησης ή από 20.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε όλους τους υπόλοιπους επιλέξιμους κλάδους.

Η δημόσια χρηματοδότηση φτάνει μέχρι και το 50% των επιλέξιμων δαπανών, ενώ η ιδία συμμετοχή τουλάχιστον το 25%. Στις επιλέξιμες δαπάνες καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα ενεργειών, όπως:

- Μηχανολογικός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός
- Πληροφορική / τηλεπικοινωνίες
- Κατοχύρωση - Τροποποίηση Πατεντών - Πνευματικής Ιδιοκτησίας / Χρήση και Προστασία δικαιωμάτων πατεντών και πνευματικής ιδιοκτησίας / Μεταφορά τεχνογνωσίας
- Κτιριακά / Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων / Ειδικές Εγκαταστάσεις
- Σχεδιασμός και πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών / Πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων
- Δαπάνες Τεχνικής, Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης
- Δαπάνες προβολής & επικοινωνίας
- Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων
- Ανάπτυξη Πρωτοτύπων
- λειτουργικές δαπάνες.

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης.

Το νέο πρόγραμμα έχει το ίδιο «καινοτομικά» χαρακτηριστικά, καθώς καλύπτει μεγάλο εύρος οικονομικών δραστηριοτήτων της μεταποίησης, της πράσινης οικονομίας, των υπηρεσιών που δεν αποτελούν επιχειρηματικότητα ανάγκης. Δίνει έμφαση στα ποιοτικά και καινοτομικά χαρακτηριστικά κάθε επιχειρηματικού σχεδίου και στα προσόντα του υποψήφιου επιχειρηματία. Ευρεία είναι και η έννοια της καινοτομίας, καθώς σε αυτήν περιλαμβάνεται και επιβραβεύεται και η μη τεχνολογική και η οικολογική καινοτομία.

Είναι η πρώτη φορά που αντίστοιχο πρόγραμμα , όπως σημειώνει το υπουργείο, υλοποιείται για όσο διάστημα επαρκούν οι διαθέσιμοι πόροι της Δημόσιας Δαπάνης, εισάγεται νέο σύστημα αξιολόγησης της καινοτομίας με βάση την αρχή «ιδέα - σχεδιασμός υλοποίησης - υλοποίηση - αγορά», υποστηρίζει λειτουργικές δαπάνες για υπό σύσταση επιχειρήσεις, δίνει έμφαση στις υπό ίδρυση και στις νέες επιχειρήσεις (μέχρι και πέντε διαχειριστικές χρήσεις) καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό στήριξης, προβλέπει την παρακολούθηση του έργου και μετά την ολοκλήρωσή του, καθώς και την επιβράβευση του επιχειρηματία και μειώνει ουσιαστικά την γραφειοκρατία με την απλοποίηση των επίσημων "χαρτιών" που ζητούνται τουλάχιστον στη φάση πριν την οριστική ένταξη των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα.

Σημειώνεται - σε ότι αφορά στις χρηματοροές - ότι: Δεν απαιτείται τεκμηρίωση ιδίας συμμετοχής. Διασφαλίζεται η συνεχής χρηματορροή με την χρήση «κυλιόμενης» εγγυητικής επιστολής. Διασφαλίζεται η άμεση καταβολή δημόσιας χρηματοδότησης μετά την πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και υπάρχει πρόβλεψη για νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης εάν επιτευχθούν θετικά αποτελέσματα.

Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στις ιστοσελίδες του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΕΠΑΕ, www.efepae.gr) και των φορέων του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ ΙΙ www.antagonistikotita.gr, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, www.ggb.gr ), στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν περαιτέρω.

Πηγή: www.express.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More