-->

Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2011

Αύξηση εισφοράς υπέρ του Κλάδου Ανεργίας του ΟΑΕΔ


ΑΔΑ: 4ΑΣΦ4691ΩΓ-Λ7Ζ
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΙΔΡΥΜΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
: ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ξ. Καρρά
: Σ. Ρούσσης
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 251
: 210 52 15 256
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Αθήνα 22/7/2011
Αριθμ. Πρωτ.
Α20/251/81
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
EΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΑΡ. : 48
ΠΡΟΣ:
Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α’

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Ως ο συνημμένος πίνακας
διανομής
ΘΕΜΑ : «Αύξηση εισφοράς υπέρ του Κλάδου Ανεργίας του ΟΑΕΔ»

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 44 του
Ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152/1-7-2011 τ.Α’) : «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015», σχετικά με
αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του Κλάδου Ανεργίας του ΟΑΕΔ και
σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους:
ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 44 του ανωτέρω νόμου , ορίζεται
ότι: « Οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 1 εδάφιο α’ του Ν.Δ.
2961/1954 ( Α’ 197) , όπως διαμορφώθηκαν με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου
44 του Ν.2084/1992 ( Α’ 165) εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου αυξάνονται κατά
0,50% αντιστοίχως και υπολογίζονται επί των αναφερόμενων στις διατάξεις αυτές
αποδοχών των μισθωτών, ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής τους στην ασφάλιση. Η
ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει την 1-8-2011»
2
ΑΔΑ: 4ΑΣΦ4691ΩΓ-Λ7Ζ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, καθίσταται σαφές ότι,
για μισθολογικές περιόδους από 1-8-2011 και εφεξής , η εισφορά εργοδότη και
ασφαλισμένου υπέρ του Κλάδου Ανεργίας του ΟΑΕΔ, που προβλέφθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 32 του ΝΔ2961/1954 (δηλ. 2% εις βάρος του εργοδότη και
1% εις βάρος του ασφαλισμένου), όπως αυτή διαμορφώθηκε στη συνέχεια με τις
διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.2084/92 (δηλ. 2,67% εις βάρος του εργοδότη και
1,33% εις βάρος του ασφαλισμένου), αυξάνεται κατά 0,50% αντίστοιχα , έτσι
ώστε το συνολικό ποσοστό εισφοράς υπέρ του Κλάδου Ανεργίας του ΟΑΕΔ
διαμορφώνεται σε 5% , και επιμερίζεται σε 3,17% σε βάρος του εργοδότη και
1,83% σε βάρος του ασφαλισμένου .
Ειδικά για την ασφάλιση των εργατοτεχνιτών οικοδόμων η παραπάνω
εργοδοτική εισφορά, μετά την προσθήκη σ’ αυτήν της εισφοράς υπέρ ΕΛΔΕΟ
(25%) , διαμορφώνεται σε 3,963% ( 3,17% Χ 125%= 3,963%).
Αρα η συνολική εισφορά από 1/8/11 και μετά διαμορφώνεται σε
5,793% ( εργοδότη 3,963% και ασφαλισμένου 1,83%).

Διευκρινίζουμε ότι, όπως αναφέρεται ρητά στο νόμο, η εν λόγω διάταξη
έχει εφαρμογή στους μισθωτούς ανεξάρτητα από τον χρόνο υπαγωγής τους στην
ασφάλιση και κατά συνέπεια ισχύει τόσο για τους «παλαιούς» ( δηλ. υπαχθέντες
στην ασφάλιση μέχρι 31/12/92) όσο και για τους «νέους» ασφαλισμένους ( μετά
την 1/1/93).

Για διευκόλυνσή σας , επισυνάπτουμε πίνακες με τα βασικά ποσοστά
ασφάλισης , όπως διαμορφώνονται με τις παραπάνω αυξήσεις εισφορών.
Τα νέα ποσοστά εισφορών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά Κλάδο Ασφάλισης , όπως
παρουσιάζονται στους συνημμένους πίνακες θα χρησιμοποιούνται για τον
υπολογισμό των εισφορών από 1/8/2011 και μετά ( μισθολογική περίοδος
Αυγούστου 2011 και μετά).
Με ευθύνη των Δ/ντών των Υποκ/των να αναρτηθούν οι συνημμένοι
Πίνακες σε ευδιάκριτους χώρους του Υποκ/τος προς ενημέρωση των
ενδιαφερομένων.
Συν.:
 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More