-->

Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2011

ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ευκαιρία για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα μέσω του Προγράμματος “Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα”, αλλά και για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων οι οποίες έχουν έως και 5 πλήρες διαχειριστικές χρήσεις.


ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ευκαιρία για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα μέσω του Προγράμματος “Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα”, αλλά και για τον εκσυγχρονισμό  υφιστάμενων επιχειρήσεων οι οποίες έχουν έως και 5 πλήρες διαχειριστικές χρήσεις. 

Τα σημαντικότερα στοιχεία του προγράμματος συνοψίζονται στα εξής :
 • Με το Πρόγραμμα ενισχύεται η δημιουργία νέων επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα (18 ετών και άνω) τα οποία επιδιώκουν να μετατρέψουν μία καινοτόμο ιδέα σε επιχείρηση!
 • Επίσης ενισχύονται οι πολύ μικρές και μικρές νέες επιχειρήσεις (οι οποίες έχουν κλείσει έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις) οι οποίες επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτομικών ιδεών υπό τη μορφή της εμπορικής διάθεσης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών ή την επέκταση / διαφοροποίηση των προϊόντων τους ή την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούν.
Δημόσια Δαπάνη: Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με 30.000.000,00€.
Προϋπολογισμός Έργων:
 • Ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από €30.000 έως €300.000 ευρώ για το τομέα της μεταποίησης
 • και από €20.000 έως €200.000 για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε όλους τους υπόλοιπους επιλέξιμους κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων.
Ποσοστό ενίσχυσης Δημόσιας Χρηματοδότησης: Ανέρχεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών.
Επιλέξιμες Δαπάνες:
 • Μηχανολογικός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός
 • Πληροφορική / τηλεπικοινωνίες
 • Κατοχύρωση – Τροποποίηση Πατεντών – Πνευματικής Ιδιοκτησίας / Χρήση και Προστασία δικαιωμάτων πατεντών και πνευματικής ιδιοκτησίας / Μεταφορά τεχνογνωσίας
 • Κτιριακά / Διαμόρφωση κτιρίων και  χώρων / Ειδικές Εγκαταστάσεις
 • Σχεδιασμός και πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών / Πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων
 • Δαπάνες Τεχνικής, Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης
 • Δαπάνες προβολής & επικοινωνίας
 • Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού  και ανθρωπίνων πόρων
 • Ανάπτυξη Πρωτοτύπων
 • Λειτουργικές Δαπάνες
Διάρκεια Υλοποίησης: Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης.
Υποβολή προτάσεων: Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (υποχρεωτικά) μέσω των δικτυακών τόπων του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΕΠΑΕ)  και του ΥΠΟΙΑΝ
Επιλεξιμότητα Δαπανών : Από την ημερομηνία Προκήρυξης του Προγράμματος (ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί)
Τι θα πρέπει να γνωρίζετε:
 • Το πρόγραμμα καλύπτει μεγάλο εύρος επιλέξιμων οικονομικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει τους κλάδους της μεταποίησης, της “πράσινης” οικονομίας και πολλούς από τους κλάδους της παροχής υπηρεσιών με εν δυνάμει καινοτομικά χαρακτηριστικά.
 • Δεν περιλαμβάνονται δραστηριότητες που δεν έχουν από τη φύση τους καινοτομικό χαρακτήρα ή υπάρχει κορεσμός στην αγορά ή πρόκειται καταφανώς για επιχειρηματικότητα ανάγκης (για παράδειγμα εξαιρούνται οι κλάδοι του εμπορίου και τουρισμού).
 • Η έμφαση στην αξιολόγηση  των επιχειρηματικών σχεδίων  δίδεται στα ποιοτικά τους στοιχεία που σχετίζονται με την καινοτομικότητά τους, τα προσόντα του υποψήφιου επιχειρηματία, την ποιότητα των προτεινόμενων προς χρηματοδότηση ενεργειών
 • Στην έννοια της καινοτομίας περιλαμβάνεται και επιβραβεύεται όχι μόνο η επιστημονική / τεχνολογική καινοτομία αλλά και η μη τεχνολογική και η οικολογική καινοτομία.
 • Δίνει έμφαση στις υπό ίδρυση και στις νέες επιχειρήσεις (μέχρι και πέντε διαχειριστικές χρήσεις) καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό στήριξης.
 • Επίσης κάτι που αναμένεται αν διευκολύνει πολλούς, είναι το γεγονός ότι δεν απαιτείται τεκμηρίωση ιδίας συμμετοχής.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More