-->

Τρίτη, 10 Απριλίου 2012

Από 1η Ιουνίου η καταβολή εισφορών μέσω τραπεζών


Με τις νομοτεχνικές Βελτιώσεις και Προσθήκες στο Σχέδιο Νόμου μετά από τις παρατηρήσεις της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής της Βουλής «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» μεταξύ άλλων έγινε η εξής αλλαγή:

---

Άρθρο 16
Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 16 η φράση «προσδιορίζουν το φόρο» αντικαθίσταται από τη φράση «είναι απαραίτητα για τον υπολογισμό του φόρου».
Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 16 η φράση «α΄ και β΄ βαθμίδας» αντικαθίσταται από τη φράση «πρώτου και δεύτερου βαθμού».
Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 16 η φράση «α΄ και β΄ βαθμίδας» αντικαθίσταται από τη φράση «πρώτου και δεύτερου βαθμού».
Η παράγραφος 3 του άρθρου 16 του κατατεθειμένου σχεδίου νόμου αναδιατυπώνεται ως εξής:
«3. Από 01.06.2012 οι αποδοχές των εργαζομένων και οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, καταβάλλονται σε Πιστωτικά Ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται οι υπόχρεοι, ο τρόπος καταβολής και απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και κάθε άλλο σχετικό θέμα που είναι απαραίτητο για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.»

Το υποψήφιση άρθρο διαμορφώνεται πλέον ως εξής :
Άρθρο 16 Υποβολή ΑΠΔ

1. Οι εργοδότες, μαζί με τα στοιχεία απασχόλησης και ασφάλισης των απασχολούμενων σε αυτούς προσώπων, υποχρεούνται να δηλώνουν με τις ΑΠΔ που υποβάλλουν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον υπολογισμό του φόρου μισθωτών υπηρεσιών. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, οι ΟΤΑπρώτου και δεύτερου βαθμού βαθμίδας και οι εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων.


2. Η χρονική περίοδος αναφοράς της ΑΠΔ για το σύνολο των εργοδοτών είναι μηνιαία και τα στοιχεία της υποβάλλονται εντός του μήνα που έπεται της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης, με εξαίρεση τις ΑΠΔ του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ α και β βαθμίδας που υποβάλλονται εντός του μεθεπόμενου της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης μήνα. Οι ειδικότερες προθεσμίες για την εντός του μήνα υποβολή των ΑΠΔ μέσω του διαδικτύου καθορίζονται από τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 16 του Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της ΑΠΔ, όπως τροποποιήθηκε με την Φ11321/12352/1071/19-6-2009 απόφαση Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ Β 1277/29.6.2009).

3. Από 1/5/2012 οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ καταβάλλονται σε Πιστωτικά Ιδρύματα και τον ΕΛΤΑ, εντός της προβλεπόμενης από την παρ. 3 του άρθρου 26 του Α.Ν. 1846/51, όπως ισχύει, προθεσμίας, ταυτόχρονα με τις αποδοχές των εργαζομένων που αντιστοιχούν στον ίδιο μήνα απασχόλησης.

3. Από 01.06.2012 οι αποδοχές των εργαζομένων και οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, καταβάλλονται σε Πιστωτικά Ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται οι υπόχρεοι, ο τρόπος καταβολής και απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και κάθε άλλο σχετικό θέμα που είναι απαραίτητο για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More