-->

Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012

Χορήγηση Ευνοϊκών Δανείων από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ ΑΕ και την EFG Eurobank Εργασίας - Δράση: Εξωστρέφεια


Η Δράση Εξωστρέφεια αφορά τη χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους για τη χρηματοδότηση επενδυτικών - επιχειρηματικών σχεδίων που έχουν σχέση με την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ πρώην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ) και την Τράπεζα EFG Eurobank Εργασίας.
Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας αποτελεί ένα ταμείο χαρτοφυλακίου (κεφαλαίου) που δημιουργήθηκε στο Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ (ΕΤΕΑΝ ΑΕ), με σκοπό να συνεργαστεί με τις Τράπεζες που προέκυψαν από δημόσιο διαγωνισμό για την από κοινού χορήγηση ανακυκλούμενων δανείων. Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας και οι επιλεγμένες Τράπεζες συνεπενδύουν και συγχρηματοδοτούν την ίδρυση και την ανάπτυξη κυρίως μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων, παρέχοντας δάνεια με ευνοϊκούς όρους, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο την πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και μειώνοντας το συνολικό κόστος δανεισμού.

Η Δράση Εξωστρέφεια έχει σκοπό τη χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους σε Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις (υφιστάμενες και υπό σύσταση) με κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ και έως 250 εργαζόμενους.

Συνοπτικοί όροι δανεισμού :
Ύψος δανείου: από 50.000 έως 500.000 ευρώ
Διάρκεια δανείου: από 5 έως 10 έτη με δυνατότητα έντοκης περιόδου χάριτος έως 2 έτη
Ετήσιο επιτόκιο: σταθερό σε όλη τη διάρκεια του δανείου και ίσο με 4,23% (το επιτόκιο αυτό είναι το μεσοσταθμικό επιτόκιο που προκύπτει από το επιτόκιο δανεισμού για τα κεφάλαια με τα οποία συγχρηματοδοτεί τη Δράση η Τράπεζα, το οποίο ανέρχεται σε 6,35 % και από το επιτόκιο για τα κεφάλαια με τα οποία συγχρηματοδοτεί το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, που είναι μηδενικό. Εισφορά του Ν.128/75: 0,60%
Διαχειριστικό κόστος: 800 ευρώ
Για τους ακριβείς όρους του δανείου και τους επιλέξιμους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας που αφορά η Δράση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται λεπτομερώς από την Τράπεζα EFG Eurobank Εργασίας και το ΕΤΕΑΝ.
Είδος ενίσχυσης
Επιδότηση επιτοκίου - Εγγύηση Δανείου

Περιοχή εφαρμογής
Όλη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος
Υπηρεσίες – Εμπόριο , Βιομηχανία – Μεταποίηση , Πληροφορική – Τηλεπικοινωνίες , Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτομία
Σε ποιους απευθύνεται
Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις (υφιστάμενες και υπό σύσταση) με κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ και έως 250 εργαζόμενους

Όροι και προϋποθέσεις
Η Δράση Εξωστέφεια απευθύνεται σε Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις (υφιστάμενες και υπό σύσταση) ... Τι χρηματοδοτείται
Επιλέξιμες Δαπάνες:

η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, ιδίως φιλικών στο περιβάλλον, που να έχουν μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και να ενσωματώνουν σύγχρονες τεχνολογίες αυτοματισμού και ελέγχου ποιότητας
συστήματα διαχείρισης, ιδίως αποθηκών, εμπορευμάτων, αποθεμάτων αυτοματισμού, ελέγχου, σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά συστήματα, εφαρµογή διαχείρισης πελατειακών σχέσεων CRM, εφαρµογές ηλεκτρονικού επιχειρείν (ebusiness), ηλεκτρονικού καταστήµατος – αγορών, ηλεκτρονικός εξοπλισµός, GPS, webcams, PDAs, κλπ.
δαπάνες διασφάλισης ποιότητας, πιστοποίησης προϊόντων, υιοθέτησης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης
δαπάνες προβολής σε αγορές – στόχους
τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη, συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστημιακά ιδρύματα, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μελέτες μείωσης της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης
προστασία, απόκτηση και χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, μεταφορά τεχνογνωσίας, ανάπτυξη πρωτοτύπων
κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, μέχρι 20% του ύψους του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου
δαπάνες αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων, συσκευασιών και υπηρεσιών, που σχετίζονται απολύτως με το επενδυτικό σχέδιο, τα νέα προϊόντα και/ή τις νέες αγορές και αποτελούν συνθήκη απαραίτητη της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και της λειτουργίας της επιχείρησης μέχρι 20% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
Μη Επιλέξιμες Δαπάνες:

Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες αγοράς γηπέδων ή κτιριακών εγκαταστάσεων. Εξαιρείται η αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων των οποίων επιτρέπεται η μεταβίβαση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Ελλάδος και Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και βρίσκονται σε οργανωμένους υποδοχείς μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΟΥΜΕΔ) μέχρι 20% του ύψους του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
Δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με εξαγωγές, ιδίως δε αυτές που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με τη συνήθη εξαγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης και άλλες δαπάνες που αποκλείονται από τον κανονισμό ΕΚ 1998/2006 (de minimis).
Δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση μέσω των δανείων οι δαπάνες για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων και άλλες δαπάνες που αποκλείονται από τον κανονισμό ΕΚ 1998/2006 (de minimis).
Δεν είναι επιλέξιμος ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, στις περιπτώσεις που μπορεί να ανακτηθεί ακόμα και αν δεν ανακτάται.
Προϋπολογισμός
€ 210.000.000

Τα 70 εκατ. ευρώ αφορούν τη συμμετοχή από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ ΑΕ και 140 εκατ. ευρώ από την EFG Eurobank Εργασίας.

Περίοδος υποβολής
από 30/12/2011 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Υποβολή αιτήσεων και πληροφορίες στην EFG Eurobank Εργασίας ως εξής:
Στο Europhone Banking, 24 ώρες το 24ωρο, στο 210 9555000 ή στο 801 111 1144 από σταθερό τηλέφωνο.
Στο Δίκτυο Καταστημάτων της EFG Eurobank Εργασίας

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More