-->

Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012

ICT4GROWTH - Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων Ανάπτυξης-Παροχής Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας


ICT4GROWTH - Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων Ανάπτυξης-Παροχής Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας
Αναμένεται
Bασικός σκοπός της είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Σημαντική καινοτομία της δράσης ICT4GROWTH είναι ότι το τελικό ποσό της χορηγούμενης ενίσχυσης θα συνδέεται με ποσοτικούς στόχους, όπως η αύξηση της απασχόλησης και η εξαγωγική δραστηριότητα. Η υλοποίηση των επενδύσεων θα γίνεται σε δύο διακριτές φάσεις: η πρώτη φάση των επενδύσεων θα αφορά την υποστήριξη της Έρευνας, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των νέων προϊόντων/ υπηρεσιών (R&D stage), η δεύτερη φάση την υποστήριξη της εμπορικής διάθεσης των νέων προϊόντων/ υπηρεσιών (commercialization stage).

Ενδεικτικές θεματικές της παρούσας δράσης είναι οι εξής:
Ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη
Γεωργία, Αλιεία και Τρόφιμα
Τουρισμός, Πολιτισμός και Ψυχαγωγία
Υγεία και Πρόνοια
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
Μεταφορές
Νέα παγκόσμια αγορά του Internet
Οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της δράσης ICT4GROWTH θα πρέπει να αξιοποιούν νέες τεχνολογίες αιχμής, διαφορετικά μέσα και κατά το δυνατόν περισσότερους τρόπους διάθεσης, όπως:
Virtualization (Servers, Storage, Networks, Apps, Desktops)
Cloud Computing
Energy Efficiency & Monitoring (IT efficiency & reuse, reduce of energy consumption)
Unified Communications (Technology issues: Mobile platforms / Integration of corporate and social media streams, Organizational issues)
Big Data (Unstructured Data, Duplication of Data, Storage – thin provisioning, Security, Backup – Storage Resource Management, Compression etc.)
Grid Technology
Web 2.0
Internet of Things
Open platforms & Open Source software and applications
Social Networks and business
Media / digital marketing
Mobile services – smart devices and applications evolution
Location based services / GIS
Επιχειρησιακό πρόγραμμα
ΕΠ "Ψηφιακή Σύγκλιση"

Εκχωρείται από
ΕΠ "Αττικής" , ΕΠ "Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου" , ΕΠ "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου" , ΕΠ "Μακεδονίας - Θράκης"
Ποσοστό συγχρηματοδότησης
70% (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ))
Είδος ενίσχυσης
Οικονομική Ενίσχυση - Επιδότηση

Περιοχή εφαρμογής
Όλη η Ελλάδα

Οι επενδύσεις μπορούν να πραγματοποιούνται στο σύνολο της Επικράτειας, πλην των επενδύσεων που αφορούν στην Κατηγορία ΙΙ Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια, τα οποία είναι επιλέξιμα μόνο στις Περιφέρειες χρηματοδότησης του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση.
Κάθε πρόταση θα πρέπει να δηλώνει χωροθέτηση της επένδυσης αποκλειστικά σε μία συγκεκριμένη γεωγραφική Περιφέρεια. Η αντιστοίχιση των επενδύσεων σε συγκεκριμένες γεωγραφικές Περιφέρειες είναι αναγκαία, τόσο για τον καθορισμό του ποσοστού χρηματοδότησης, όσο και του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Η δηλούμενη Περιφέρεια μπορεί να είναι ενδεικτικά αυτή της Έδρας ή του Υποκαταστήματος ή μίας νέας εγκατάστασης της υποβάλλουσας την πρόταση επιχείρησης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το σύνολο των δαπανών για τις οποίες είναι εφικτή η χωροθέτηση να σχετίζονται αποκλειστικά με τη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή της επένδυσης.
Τομείς ενδιαφέροντος
Αγροτική Ανάπτυξη – Ανάπτυξη Υπαίθρου , Πολιτισμός , Υγεία – Πρόνοια , Δημόσια Διοίκηση , Γενικού ενδιαφέροντος , Υπηρεσίες – Εμπόριο , Βιομηχανία – Μεταποίηση , Αλιεία , Τουρισμός , Πληροφορική – Τηλεπικοινωνίες , Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτομία , Ενέργεια , Περιβάλλον , Μεταφορές , Εκπαίδευση – Κατάρτιση , Απασχόληση – Εργασία , Κοινωνική Ενσωμάτωση - Κοινωνικές Υπηρεσίες , Αστική Ανάπτυξη , Ισότητα των φύλων
Κατηγορία δικαιούχων
Άλλοι

Σε ποιους απευθύνεται
Επιλέξιμοι φορείς στην παρούσα δράση είναι μεμονωμένες, υφιστάμενες, νεοϊδρυθείσες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου ή συμπράξεις αυτών, ανεξαρτήτως νομικής μορφής και μεγέθους επιχείρησης, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην ελληνική επικράτεια.

Όροι και προϋποθέσεις
Ο φάκελος αίτησης και δικαιολογητικών συμμετοχής περιλαμβάνει: 1. Τυποποιημένη αίτηση συμμετοχής, όπως ... Τι χρηματοδοτείται
Οι επιλέξιμες δαπάνες και τα ποσοστά χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα 3.7 του Οδηγού Προγράμματος.

Προϋπολογισμός
€ 120.000.000

Αναλυτικά:

ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης (Κεντρική Μακεδονία): 15.000.000€
ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης (Δυτική Μακεδονία): 2.000.000€
ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου (Στερεά Ελλάδα): 2.000.000€
ΠΕΠ Αττικής: 20.000.000€
ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου (Νότιο Αιγαίο): 1.000.000€
Περίοδος υποβολής
από 8/6/2012 έως 13/9/2013

Κύκλοι υποβολής προτάσεων:
1ος κύκλος υποβολής: από 8/6/2012 έως 7/9/2012
2ος κύκλος υποβολής: από 7/12/2012 έως 8/3/2013
3ος κύκλος υποβολής: από 14/6/2013 έως 13/9/2013
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος υποβολής. Ο διαδικτυακός τόπος πρόσβασης και οι λοιπές απαιτούμενες πληροφορίες εγγραφής και χρήσης του συστήματος υποβολής θα ανακοινωθούν μετά την προκήρυξη του προγράμματος στον επίσημο δικτυακό τόπο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, καθώς και στο δικτυακό τόπο της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού.
Ως αποδεικτικό στοιχείο ηλεκτρονικής παραλαβής των προτάσεων θα θεωρείται το αποδεικτικό επιτυχούς υποβολής που θα εξάγεται από το αντίστοιχο πληροφοριακό σύστημα. Το αποδεικτικό θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον μοναδικό κωδικό της πρότασης και κατάλληλη χρονοσήμανση αναφορικά με την υποβολή της.
Η ηλεκτρονική παραλαβή των προτάσεων ανά κύκλο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως και την οριζόμενη ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής και καταληκτική ώρα 16:00.
Προτάσεις που υποβάλλονται μετά την εκάστοτε καταληκτική ημερομηνία εντάσσονται στον επόμενο κύκλο υποβολής-έγκρισης προτάσεων.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More