-->

Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2012

Αριθμ. πρωτ.: οικ. 14880/933/18.12.2012 Εφαρμογή του ν.3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α/02.03.2011) για την Διάθεση - Πώληση - Διανομή άρτου και αρτοπαρασκευασμάτωνΑρ. Πρωτ.: ΟΙΚ 14880/933
Αθήνα,  18/12/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
Γενική Δ/νση Στήριξης της Βιομηχανίας
Δ/νση Ανάπτυξης & Συντονισμού
Τμήμα :Α

Πληροφορίες: Α. Σέρβος
Τηλ.επικ.: 210 6965887

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή του ν.3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α/02.03.2011) για την Διάθεση - Πώληση - Διανομή άρτου και αρτοπαρασκευασμάτων»

ΣΚΟΠΟΣ

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (Α'32/02.03.2011), όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ.16 αρ. 4 του Ν. 4038/2012, με στόχο την ομοιόμορφη αντιμετώπιση από την κάθε αρμόδια Υπηρεσία, της κατά νόμο διάθεσης - πώλησης - διανομής άρτου και αρτοπαρασκευασμάτων.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ

1. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3919/2011, καταργήθηκε το σύνολο των περιορισμών που υπάρχουν στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίοι αφορούν  στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων. Ως τέτοιοι περιορισμοί νοούνται αυτοί που διαλαμβάνονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του παραπάνω νόμου.

Ειδικότερα, μεταξύ των καταργηθέντων περιορισμών, περιλαμβάνεται η πρόβλεψη αποκλειστικής δυνατότητας ή απαγόρευσης διάθεσης είδους αγαθών από ορισμένη κατηγορία επαγγελματικών εγκαταστάσεων.

2. Η εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων του ν.3919/2011 αρχίζει μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση αυτού, δηλαδή την 02.07.2011.

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ - Αρθρο 3 του ν. 3919/2011

Όσον αφορά στη διάθεση προϊόντων αρτοποιίας, δηλαδή στη διάθεση, πώληση και διανομή άρτου και αρτοπαρασκευασμάτων, όπως επισημάνθηκε, μετά την 2 Ιουλίου 2011, καταργείται ο περιορισμός διάθεσης των παραπάνω προϊόντων από ορισμένη κατηγορία επαγγελματικών εγκαταστάσεων, δηλαδή από τις εγκαταστάσεις που αναφέρονται περιοριστικά στο άρθρο 14 του Ν.3526/2007 (Α'24).

Κατά συνέπεια, από 1/7/2011 και στο εξής η διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και αρτοπαρασκευασμάτων μπορεί να γίνεται από όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως αυτά ορίζονται στην Υγειονομική διάταξη ΥΙΥ/ΓΠ/οικ.96967/2012 (ΦΕΚ Β2718), τηρουμένων των όρων και προϋποθέσεων που αφορούν την προστασία της υγείας και ασφάλειας των καταναλωτών.Ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας
Σπύρος Ευσταθόπουλος

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More