-->

Κυριακή, 30 Δεκεμβρίου 2012

Aρ.πρωτ: 29436/1143/28.12.2012 Βιβλίο γραπτών υποδείξεων τεχνικού ασφάλειας Αθήνα 28-12-2012Aρ.πρωτ: 29436/1143

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA
YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ
KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓENIKH ΔIEYΘYNΣH ΣYNΘHKΩN
KAI YΓIEINHΣ THΣ EPΓAΣIAΣ

Tαχ. Δ/νση : Πειραιώς 40
Tαχ. Kώδικας : 101 82 AΘHNA
Fax : 210 3214294
Πληροφορίες : Μ. Καή
Τηλέφωνα : 210 3214310, 210 3213673
e-mail : antchristodoulou@ypakp.gr

ΘΕΜΑ: Βιβλίο γραπτών υποδείξεων τεχνικού ασφάλειας

Στον Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο Πρώτο του ν. 3850/2010 (Α΄84) και ειδικότερα στο άρθρο 14 προβλέπεται η τήρηση Ειδικού βιβλίου της επιχείρησης το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας. Στο βιβλίο αυτό, ο τεχνικός ασφάλειας της επιχείρησης καταχωρεί τις γραπτές υποδείξεις του προς τον εργοδότη για θέματα ΑΥΕ και πρόληψης εργατικών ατυχημάτων (σχετική παράγραφος 1), καθώς και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων συμβάντων, σε περίπτωση ατυχήματος (άρθρο 43 §2β).

Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο.
Στο ίδιο ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, ο ιατρός εργασίας, εφόσον προβλέπεται, καταχωρεί τις γραπτές υποδείξεις του προς τον εργοδότη για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων (ν.3850/2010, άρθρο 17 §1).

Το βιβλίο αυτό καθιερώθηκε το 1985 όπου η δυνατότητα απασχόλησης του ίδιου του εργοδότη ως τεχνικού ασφάλειας δεν υπήρχε.
Λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω αναφερθέντων και με το δεδομένο ότι η αναθεώρηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου πρακτικά καθυστερεί, και με στόχο την απλοποίηση των διοικητικών πράξεων και τη μείωση του πρόσθετου διοικητικού κόστους, η θεώρηση του βιβλίου αυτού στις επιχειρήσεις που δεν προκύπτει υποχρέωση απασχόλησης ιατρού εργασίας και ο ίδιος ο εργοδότης ασκεί καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας δεν είναι υποχρεωτική.

Οι περιπτώσεις επιχειρήσεων που οι ίδιοι οι εργοδότες μπορούν να αναλάβουν τα καθήκοντα του Τεχνικού ασφάλειας εφόσον διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα φαίνονται στο επισυναπτόμενο παράρτημα.

ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΤ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Παράρτημα
Περιπτώσεις στις οποίες ο ίδιος ο εργοδότης μπορεί να αναλαμβάνει καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας

1. Eπιχειρήσεις που υπάγονται στη Γ’ κατηγορία και απασχολούν μέχρι 50 άτομα με την προϋπόθεση της κατάλληλης επιμόρφωσης [άρθρο 12 §4 εδάφιο γ του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (ν. 3850/2010)].

2. Επιχειρήσεις που υπάγονται στις κατηγορίες Β ή Γ και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους και εφόσον ο εργοδότης είναι πτυχιούχος (ΑΕΙ) ή (ΤΕΙ) και έχει μία από τις ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας που προβλέπονται για τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας που ανήκει η επιχείρησή του (άρθρο 12 §5 του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (ν. 3850/2010)).

3. Επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Β και απασχολούν λιγότερους από 20 εργαζόμενους, ο εργοδότης είναι πτυχιούχος (ΑΕΙ) ή (ΤΕΙ) και έχει μία από τις ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας που δεν προβλέπεται όμως για τον κλάδο οικονομικής  δραστηριότητας που ανήκει η επιχείρησή του, με την προϋπόθεση κατάλληλης επιμόρφωσης τουλάχιστον 35 ωρών [άρθρο 12 §5 του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (ν. 3850/2010)].

4. Επιχειρήσεις που υπάγονται στη κατηγορία Β και απασχολούν μέχρι και 6 εργαζόμενους, με την προϋπόθεση κατάλληλης επιμόρφωσης τουλάχιστον 35 ωρών και εφόσον ο εργοδότης είναι πτυχιούχος τεχνικής ειδικότητας Τεχνικού Επαγγελματικού  Εκπαιδευτηρίου ή Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης ή άλλης αναγνωρισμένης τεχνικής επαγγελματικής σχολής και το αντικείμενο των σπουδών του σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησής του [άρθρο 12 §6 του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (ν. 3850/2010)].

5. Επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Β και απασχολούν μέχρι και 3 εργαζόμενους με την προϋπόθεση κατάλληλης επιμόρφωσης τουλάχιστον 35 ωρών και εφόσον ο εργοδότης έχει άδεια άσκησης τεχνικού επαγγέλματος εμπειροτέχνη και το αντικείμενο της άδειας του σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησής του ή αποδεδειγμένα ασκεί επί δεκαετία και πλέον την οικονομική δραστηριότητα για την οποία θα αναλάβει τις υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας. [άρθρο 12 §6 του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (ν. 3850/2010)].

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More