-->

Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2013

Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1026297 ΕΞ 14.2.2013 Εκδιδόμενα από τους ασφαλιστικούς συμβούλους και πράκτορες φορολογικά στοιχεία σύμφωνα με τον νέο Κ.Φ.Α.Σ.


Αθήνα, 14/2/2013
Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1026297 ΕΞ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜA Β΄ - Α΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 3610065
FΑΧ : 210 3615052

ΘEMA: Ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ.

Σχετ.: Οι από 25.1.2013 και 5.2.2013 αιτήσεις σας.

Σε απάντηση των ως άνω σχετικών αιτήσεων σας, με τις οποίες θέτετε ερωτήματα ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. (παρ.1, υποπερ. Ε1 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012) για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις συναλλαγών στις οποίες αναφέρεστε, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Ως προς τα εκδιδόμενα από τους ασφαλιστικούς συμβούλους και πράκτορες φορολογικά στοιχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 6 τουΚ.Φ.Α.Σ. και βάσει των διευκρινίσεων που παρασχέθηκαν με την εγκύκλιό μας ΠΟΛ.1004/4.1.2013, στις περιπτώσεις χορήγησης αμοιβών (προμηθειών), που απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α., σε υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών, δύναται ο λήπτης των υπηρεσιών, υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών, να εκδίδει εκκαθάριση έως το τέλος του δεύτερου μήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου των συμβαλλομένων με την προϋπόθεση ότι αφορά το σύνολο των συναλλαγών στην ίδια διαχειριστική περίοδο, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που ρυθμίζονταν με επιμέρους Υπουργικές Αποφάσεις, όπως οι ασφαλιστές, οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι και πράκτορες.

2. Περαιτέρω, θέτουμε υπόψη σας, όσον αφορά το δεύτερο ερώτημά σας, ότι με τις διατάξεις των παραγράφων 9 έως και 12 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ.ορίζεται ρητά το περιεχόμενο των τιμολογίων και δεν κρίνεται σκόπιμη η παροχή περαιτέρω διευκρινίσεων επί αυτού.

3. Επίσης, επί του ερωτήματός σας σχετικά με την έκδοση εκκαθαρίσεων, σας επισημαίνουμε ότι η έκδοση των εκκαθαρίσεων προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. και ουδεμία μεταβολή δεν έχει επέλθει στη εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων σε σχέση με τα όσα ίσχυαν με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 12 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. και των διευκρινίσεων που είχαν παρασχεθεί με την εγκύκλιό μαςΠΟΛ.3/24.11.1992.

4. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. δεν ορίζεται υποχρέωση θεώρησης βιβλίων (απλογραφικών και διπλογραφικών), πέραν αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ.. Συνεπώς η εκτύπωση των βιβλίων μπορεί να γίνει σε κάθε είδους έντυπο ή μπορεί να μην εκτυπώνονται και να φυλάσσονται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα με την προϋπόθεση όμως ότι τα δεδομένα τους εκτυπώνονται άμεσα όταν ζητηθεί από το φορολογικό έλεγχο.Ακριβές αντίγραφο 
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης
Κων/νος Αγκιναρασταχάκης

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More