-->

Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2013

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Γ41/7/14.2.2013 Σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης αποσπάσματος ατομικού λογαριασμού ασφάλισης από τα Υποκ/τα και Παρ/τα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜΑθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013
Αριθμ. Πρωτ. Γ41/ 7    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41 - 43 
Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες : Αναστασία Στεργίου 
Τηλέφωνο : 210-52.35.659 
FAX    : 210-52.22.994
E-mail    : dieforga@ika.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης αποσπάσματος ατομικού λογαριασμού ασφάλισης από τα Υποκ/τα και Παρ/τα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».

Σχετ.: Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.21/Γ/21408/29-11-2012 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, αλλά και με αφορμή προφορικές καταγγελίες που υποβάλλονται συχνά στην υπηρεσία μας για την ταλαιπωρία που υφίστανται οι ασφαλισμένοι που προσέρχονται στις Μονάδες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ζητούν τη χορήγηση αποσπάσματος ατομικού λογαριασμού ασφάλισης, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το έτος 2011, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την επιχειρησιακή εκμετάλλευση των δεδομένων του ΟΠΣ, έθεσε σε εφαρμογή νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που έχουν στόχο τον περιορισμό της επισκεψιμότητας των πολιτών στις Μονάδες (Υποκ/τα- Παρ/τα).

Μεταξύ των ηλεκτρονικών αυτών υπηρεσιών είναι και η παροχή στους ασφαλισμένους της δυνατότητας απ' ευθείας πρόσβασης στον λογαριασμό τους που τηρείται μηχανογραφικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, από τον οποίο θα μπορούν να βλέπουν και να εκτυπώνουν τα ατομικά στοιχεία ασφάλισής τους, με σκοπό αποκλειστικά ενημερωτικό.

Η παραπάνω δυνατότητα προβλέφθηκε νομοθετικά, με το άρθρο 63 παρ. 6 του Ν. 3996/2011(Α' 170), με το οποίο τροποποιήθηκε η περίπτωση β της παρ. 8 του άρθρου 26 του Α.Ν. 1846/1951 και ορίστηκαν τα εξής: «Ο ασφαλισμένος μπορεί οποτεδήποτε να ζητήσει και να λάβει γνώση των στοιχείων που αφορούν τον ασφαλιστικό του βίο με την έκδοση μηχανογραφικού αποσπάσματος του λογαριασμού του, που περιλαμβάνει τις εγγραφές που είναι διαθέσιμες στην ασφαλιστική του ιστορία, μέσω των Υποκαταστημάτων ή Παραρτημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή της διαδικτυακής πύλης του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ή της εθνικής διαδικτυακής πύλης ermis».

Οι διατάξεις αυτές κοινοποιήθηκαν με το Γενικό Έγγραφο Α02/1102/4.11.2011 της Διεύθυνσης Ασφάλισης και Εσόδων, με το οποίο δόθηκαν οδηγίες για τη διαδικασία με την οποία ο ασφαλισμένος μπορεί να ζητήσει πιστοποίηση και να αποκτήσει κωδικό πρόσβασης στο διαδικτυακό τόπο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (κλειδάριθμο), προκειμένου να λαμβάνει απόσπασμα του λογαριασμού για την ενημέρωσή του.
Μετά την έναρξη εφαρμογής της νέας διαδικασίας, διαπιστώθηκε ότι, σε αντίθεση με τα οριζόμενα στο νόμο και τις εκδοθείσες οδηγίες, σε πολλές Μονάδες, οι ασφαλισμένοι που προσέρχονται για να λάβουν απόσπασμα ατομικού λογαριασμού, δεν εξυπηρετούνται, αλλά παραπέμπονται στη διαδικασία της ηλεκτρονικής αναζήτησης, ανεξάρτητα από την επιθυμία τους, τις γνώσεις που διαθέτουν αναφορικά με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και τη δυνατότητα πρόσβασής τους σε ηλεκτρονικές συναλλαγές. Μάλιστα, ακόμα και στις περιπτώσεις που ζητούν θεωρημένο απόσπασμα λογαριασμού, προσέρχονται δύο ή και τρεις φορές στην υπηρεσία (μία φορά για να ενημερωθούν, δεύτερη φορά για να πιστοποιηθούν και τρίτη φορά για να θεωρήσουν το απόσπασμα).

Οι καταγγελίες των ασφαλισμένων απευθύνονται στην υπηρεσία μας με το αίτημα να απλουστευθεί η πολύπλοκη διαδικασία που συνοδεύει τη λήψη λογαριασμού από το Υποκατάστημα. Όπως όμως διαπιστώσαμε, δεν υπάρχει θέμα πολυπλοκότητας της συγκεκριμένης διαδικασίας, αφού τα Υποκαταστήματα, αν υπάρχει σχετικό αίτημα, υποχρεούνται να εκτυπώνουν και να χορηγούν θεωρημένα αποσπάσματα για τους αιτούντες ασφαλισμένους.

Απλώς δεν έγινε από κάποιες μονάδες κατανοητό ότι η δυνατότητα άντλησης των ατομικών στοιχείων ασφάλισης από τους ίδιους ασφαλισμένους μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σχεδιάστηκε με σκοπό να αποτελέσει έναν επιπλέον τρόπο εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων χωρίς να καταργείται το δικαίωμά τους να ζητούν και να λαμβάνουν απόσπασμα του λογαριασμού τους από τα Υποκαταστήματα και τα Παραρτήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Η ενημέρωση των ασφαλισμένων για τη νέα διαδικασία απευθείας άντλησης των ατομικών στοιχείων ασφάλισης και η ενθάρρυνση των ασφαλισμένων αφού πιστοποιηθούν και αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης να χρησιμοποιήσουν αυτήν, πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται, όμως σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να στερήσει την δυνατότητά τους να εξυπηρετούνται από τις Μονάδες.
Κατά συνέπεια, οι αρμόδιες υπηρεσίες όλων των Μονάδων μας θα πρέπει να ανταποκρίνονται άμεσα στα σχετικά αιτήματα και να χορηγούν εκτυπώσεις λογαριασμού στους ασφαλισμένους, διότι σε διαφορετική περίπτωση παραβιάζεται η διάταξη του άρθρου 63 παρ. 6 του Ν. 3996/2011 που ρητά προβλέπει την έκδοση μηχανογραφικού αποσπάσματος Λογαριασμού Ασφαλισμένου μέσω Υποκαταστημάτων ή Παραρτημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Διευκρινίζεται τέλος ότι τα παραπάνω δεν ισχύουν όταν ζητείται απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης για λήψη παροχών από τον ΟΑΕΔ, ΟΕΕ, ΟΕΚ και από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για τη νομιμοποίηση αλλοδαπών (πλην αυτών που αμείβονται με εργόσημο). Στις περιπτώσεις αυτές το απόσπασμα καταργήθηκε ως προσκομιζόμενο δικαιολογητικό διότι οι ανωτέρω υπηρεσίες αντλούν, πλέον, τα στοιχεία ασφαλιστικής ιστορίας των δικαιούχων μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων.Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣΔ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΟΥΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης και Διοικητικής Μέριμνας

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More