-->

Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013

Παράταση Υποβολής και Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών" ως προς τα Παραρτήματα 2(ΙΙ), 3(ΙΙΙ) & 12(ΧΙΙ)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΕΣΠΑ 2007-2013

Εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση για την τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013" ως προς το Παράρτημα 2 (ΙΙ) "Ορισμός Επιλέξιμων ΚΑΔ – NACE 2008 και Στάθμιση αυτών ανά Περιφέρεια", το Παράρτημα 3 (ΙΙΙ) "Κριτήρια Διαχωρισμού" και το Παράρτημα 12 (ΧΙΙ) "Υποδείγματα Κειμένου Υπευθύνων Δηλώσεων". Με την ίδια απόφαση παρατείνεται η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis) μέχρι και τις 10/05/2013 και ώρα 17:00.

Ως προς το Παράρτημα 2 (ΙΙ) "Ορισμός Επιλέξιμων ΚΑΔ – NACE 2008 και Στάθμιση αυτών ανά Περιφέρεια" γίνονται οι εξής τροποποιήσεις:

Προστίθενται οι εξής νέοι Κωδικοί Αναπτυξιακής Δραστηριότητας (ΚΑΔ): 
στη Θεματική Ενότητα «Μεταποίηση» οι 30.12.11, 30.12.12, 30.12.19, 30.12.99, 24 εξαιρουμένου του 24.52 
στη Θεματική Ενότητα «Εμπόριο – Υπηρεσίες» οι 52.21.24.04, 77.21.10.04, 77.34.10.01, 77.34.10.02, 85.51.10.02 και 85.51.10.03. 

Επίσης οι ΚΑΔ 37.00, 38.11, 38.12, 38.21, 38.22, 38.31, 38.32 και 39.00 μεταφέρονται από τη Θεματική Ενότητα «Εμπόριο – Υπηρεσίες» στη Θεματική Ενότητα «Μεταποίηση». 

Επιπλέον στη Θεματική Ενότητα «Τουρισμός» είναι επιλέξιμες οι ξενοδοχειακές και λοιπές τουριστικές μονάδες που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια, όλων των κατηγοριών και τάξεων, δυναμικότητας σε κλίνες ≤100. 

Ως προς τα Παραρτήματα  3 (ΙΙΙ) "Κριτήρια Διαχωρισμού" και 12 (ΧΙΙ) "Υποδείγματα Κειμένου Υπευθύνων Δηλώσεων"  γίνονται οι εξής τροποποιήσεις: 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με Α.Π. 648/08-02-2013 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 1118/15-02-2013) τα κριτήρια διαχωρισμού δεν έχουν εφαρμογή για τον ΚΑΔ 55 (Θεματική Ενότητα «Τουρισμός») στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Επίσης, τα κριτήρια εξειδικεύονται περαιτέρω σύμφωνα με την ΚΥΑ με Α.Π. 4424/721/2-6-2010 Καθεστώτα Ενισχύσεων της Προγραμματικής Περιόδου 2007−2013 για τον Άξονα 3 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007−2013» (ΠΑΑ) και τις σε αυτή οριζόμενες διατάξεις και αποφάσεις, όπως ισχύουν. 

Τέλος με την απόφαση δίνεται παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.grwww.ependyseis.gr/mis) μέχρι και τις 10/05/2013 και ώρα 17:00. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή προτάσεων. Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων σε έναν από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ (βλ. Παράρτημα VIII, Πίνακας Α του Οδηγού).

Στα Σχετικά Αρχεία βρίσκονται αναρτημένα:

Ο Οδηγός του Προγράμματος 
Η Τροποποίηση των Παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ και ΧΙΙ του Οδηγού του Προγράμματος (Νέο αρχείο - 4/3/2013) 
Η Απόφαση Τροποποίησης των Παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ και ΧΙΙ του Οδηγού του Προγράμματος (Νέο αρχείο - 4/3/2013) 

Τα αρχεία αυτά, βρίσκονται, επίσης, αναρτημένα στην ενότητα Προσκλήσεις - Προκηρύξεις, στις παρουσιάσεις του Προγράμματος ανά Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και συγκεκριμένα στους συνδέσμους:

Περιφέρεια Αττικής: www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=2122 
Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης - Κεντρικής Μακεδονίας - Δυτικής Μακεδονίας: www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=2123 
Περιφέρειες Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου: www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=2121 
Περιφέρειες Δυτ. Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων: www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=2120 
Περιφέρειες Κρήτης - Βορείου Αιγαίου - Νοτίου Αιγαίου: www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=2124

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More