-->

Δευτέρα, 22 Απριλίου 2013

Αρ. πρωτ.: Δ14Α 1055580 ΕΞ 2.4.2013 Συντελεστής Φ.Π.Α στην αγορά καυσόξυλων


Αθήνα, 2.4.2013
Αρ. Πρωτ: Δ14Α 1055580 ΕΞ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας : 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ελ. Ορφανάκη
Τηλέφωνο : 210- 3645615
Fax : 210- 3645413
Ε-mail : dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Συντελεστής Φ.Π.Α στην αγορά καυσόξυλων.

ΣΧΕΤ.: Η από 26.2.2013 έγγραφό σας.

Με το παραπάνω σχετικό, ζητάτε να σας γνωρίσουμε το συντελεστή ΦΠΑ που ισχύει για τις αγορές καυσόξυλων από την επιχείρηση ....................... Α.Ε.Β.Ε. (βιομηχανία παραγωγής ινοσανίδων, MDF) που προμηθεύεται για περαιτέρω επεξεργασία.

Αναφορικά με το θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000) Κεφάλαιο Α΄, περιλαμβάνεται το σύνολο των αγαθών για τα οποία έχει εφαρμογή ο μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α. (13%). Η ταξινόμηση των αγαθών σε κάθε μια από τις 57 περιπτώσεις του εν λόγω Κεφαλαίου, γίνεται σύμφωνα με την Δασμολογική τους Κλάση (Δ.Κ.). Ο μειωμένος συντελεστής έχει εφαρμογή στο σύνολο των αγαθών της αναφερόμενης δασμολογικής κλάσης (Δ.Κ.), εκτός εάν η ένδειξη Δ.Κ. συνοδεύεται και από την ένδειξη ΕΧ, οπότε ο μειωμένος συντελεστής έχει εφαρμογή μόνο στα αγαθά που σαφώς περιγράφονται στην συγκεκριμένη περίπτωση του Κεφαλαίου και όχι στο σύνολο των αγαθών της Δ.Κ..

2. Στην περίπτωση 41 του εν λόγω Κεφαλαίου, περιλαμβάνονται (περιοριστικά), ορισμένα από τα αγαθά της Δ.Κ. ΕΧ 4401, και συγκεκριμένα τα: «καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή με παρόμοιες μορφές», για τα οποία εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής.

3. Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι ο συντελεστής ΦΠΑ που ισχύει στις εν λόγω αγορές (κανονικός 23% ή μειωμένος 13%) εξαρτάται από την μορφή των προμηθευόμενων καυσόξυλων, η οποία μόνο αν εντάσσεται στις εναλλακτικές που περιγράφονται στην παρ.2 του παρόντος εγγράφου, επιτρέπει την εφαρμογή συντελεστή ΦΠΑ 13%.

4. Σημειώνεται τέλος, ότι η επίλυση θεμάτων δασμολογικής κατάταξης αγαθών, ανήκει στην αρμοδιότητα της Ανώτατης Επιτροπής Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (ΑΕΤΑ), στην οποία μπορεί να υποβληθεί σχετικό ερώτημα, μέσω της 17ης Δ/νσης Δασμολογικής.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑΤΣΗ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More