-->

Δευτέρα, 22 Απριλίου 2013

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 20/22.4.2013 Τροποποίηση καταστατικών διατάξεων του Οργανισμού κατά το μέρος που αφορούν στην ασφαλιστική αντιμετώπιση των μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμων Εταιρειών με αντικείμενο επιχειρήσεως επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα


Αθήνα, 22/04/2013
Αρ. πρωτ.:ΔΙΑΣΦ/Φ3/42/691715

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
Ο.Α.Ε.Ε. 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Σατωβριάνδου 18
Ταχ. Κώδικας: 10432 Αθήνα
Πληροφορίες : Όλγα Σταυροπούλου
Τηλέφωνο : 210 - 5285567
Fax : 210 - 5229840

Εγκύκλιος: 20

ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση καταστατικών διατάξεων του Οργανισμού κατά το μέρος που αφορούν στην ασφαλιστική αντιμετώπιση των μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμων Εταιρειών με αντικείμενο επιχειρήσεως επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα».

ΣΧΕΤ: Εγκύκλιος 54/2012

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν.4144/2013, με τις οποίες τροποποιούνται οι καταστατικές διατάξεις του Οργανισμού κατά το μέρος που αφορούν στις προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Α.Ε με αντικείμενο επιχειρήσεως επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα και σας γνωρίζουμε τα εξής, για την ενιαία εφαρμογή τους:

1. Προϊσχύον ασφαλιστικό καθεστώς

Με τις προϊσχύουσες διατάξεις (άρθρο 1 παρ.2 του Π.Δ. 258/2005, όπως τροποποιήθηκαν με όμοιες της παρ. 9 α του άρθρου 116 του ν. 4072/2012) στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπήγοντο:

" β) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Α.Ε με αντικείμενο επιχειρήσεως επαγγελματική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, εφόσον αυτά είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 5%,
γ) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Α.Ε με αντικείμενο επιχειρήσεως την εμπορία, τα οποία μετέχουν στο Εταιρικό Κεφάλαιο κατά ποσοστό τουλάχιστον 3%".

2. Ισχύον ασφαλιστικό καθεστώς από 18-4-2013 και εφεξής

Με τις ισχύουσες από 18-4-2013 διατάξεις του άρθρου 49 του ν.4144/2013, οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ του Π.Δ. 258/2005, όπως αυτές ίσχυαν, ενοποιούνται σε β΄ και αντικαθίσταται με ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία:

Στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπάγονται τα μέλη του ΔΣ των Α.Ε με αντικείμενο επιχειρήσεως επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα σε όλη την Επικράτεια, εφόσον αυτά είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον.

Με τη ρύθμιση αυτή έπαυσε η διαφοροποίηση των προϋποθέσεων υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ των μελών του ΔΣ των ΑΕ ανάλογα με το αντικείμενο της επιχείρησης (επαγγελματική ή βιοτεχνική δραστηριότητα – ποσοστό 5%, εμπορία ποσοστό 3%).

3. Αναρίθμηση περιπτώσεων της παρ. 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 258/2005

Με τις ίδιες ως άνω διατάξεις αναριθμούνται οι περιπτώσεις γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ του άρθρου 1 παρ. 2 του Π.Δ. 258/2005 όπως ίσχυαν σε γ΄, δ΄ και ε΄.

Λόγω της αναρίθμησης των περιπτώσεων αυτών σας αποστέλλουμε συνημμένα τις διατάξεις αυτές, κωδικοποιημένες σε ενιαίο κείμενο.

Παρακαλούμε να λάβει γνώση ενυπόγραφα της παρούσης το προσωπικό της μονάδας σας.Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙΔΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ/ΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΛΓΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More