-->

Τρίτη, 6 Μαΐου 2014

Σε ισχύ η διάταξη για τη φορολόγηση των χαμηλών εισοδημάτων


Δείτε το νομοσχέδιο "Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις." όπως ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων.

Στο άρθρο 184 του ανωτέρω νομοσχεδίου που ψηφίστηκε και αποτελεί πλέον νόμο του κράτους (ν. 4261/2014) εμπεριέχεται -εκτός των άλλων- και η διάταξη σύμφωνα με την οποία θα θεωρούνται ως μισθωτοί όσοι έχουν χαμηλά εισοδήματα.

Ειδικότερα, το άρθρο αυτό έχει ως ακολούθως:

« [...] Άρθρο 184. Τροποποιήσεις των νόμων 2238/1994, 4174/2013, 4238/2014,  2960/2001,  2961/2001 και άλλες διατάξεις

1. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994 (Α΄ 151) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων κατά το οικονομικό έτος 2014 δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ή το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ και εφόσον αυτοί δεν ασκούν ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και δεν αποκτούν εισόδημα από ακίνητα, τα εισοδήματά τους αυτά φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών - συνταξιούχων».

2. α. Η περίπτωση η΄ του άρθρου 18 του ν.2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:
«η) Προκειμένου για αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες του άρθρου 16 φυσικού προσώπου που έχει τη φορολογική του κατοικία στην αλλοδαπή».

β. Οι διατάξεις της ως άνω παραγράφου έχουν εφαρμογή για τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες που πραγματοποιούνται κατά το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) [...]».

Μετά την ψήφιση του ανωτέρω νόμου η Γ.Γ.Δ.Ε. πρέπει να επικαιροποιήσει άμεσα την εφαρμογή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (Ε1) έτσι ώστε τα εισοδήματα που ανήκουν στις ως άνω περιπτώσεις να εκκαθαρίζονται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.

Επίσης, η Γ.Γ.Δ.Ε. πρέπει να ενημερώσει τους φορολογούμενους σχετικά με τα ακόλουθα:
α) Πως θα δηλώνονται τα εισοδήματα (σε ποιους κωδικούς) που από την φύση τους δεν αποτελούν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, αλλά σύμφωνα με την νέα διάταξη θα εκκαθαρίζονται ως τέτοιες.
β) Τι θα γίνει με τις δηλώσεις που έχουν ήδη εκκαθαριστεί πριν την ισχύ της νέας ευνοϊκής διάταξης.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More