-->

Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015

Παράταση έως 02-06-2015 για ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών και τροποποίηση


Παράταση έως τις 2 Ιουνίου 2015 για την ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών και τροποποίησή της με Τροπολογία προσθήκη στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του Ν. 2190/1920».
Το κείμενο της τροπολογίας:
Άρθρο …
Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο καθεστώς ρύθμισης του άρθρου 28 του Ν. 4321/2015
1. Η προθεσμία της παρ.1 του άρθρου 28 του ν. 4321/2015 (Α32) για την υποβολή αίτησης υπαγωγής σε καθεστώς ρύθμισης, παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 2α/6ου/2015Στη ρύθμιση δύναται να υπαχθούν ασφαλιστικές οφειλές προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην NAT οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες την 1η/4ου/2015. Ειδικά για ληξιπρόθεσμες οφειλές υπέρ του πρώην ΟΠΑΔ η αίτηση για υπαγωγή υποβάλλεται έως και την 30η/6ου 2015Προϋπόθεση για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών από 1η/4ου/2015 και εφεξής. Στην παρούσα ρύθμιση δύναται να υπαχθούν μετά από αίτηση τους και οφειλές προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, που αφορούν επιστροφές παροχών και ενοίκια ακινήτων, συνολικού ύψους έως 1.500.000 ευρώ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι όροι της ρύθμισης του άρθρου 28 του Ν. 4321/2015.
2. Η παράγραφος 13 του άρθρου 28 του Ν. 4321/2015 αναριθμείται σε 13.α, και προστίθεται παράγραφος 13.β. ως ακολούθως:
13.β. Ειδικότερα για τους οφειλέτες του ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ, η αίτηση υποβάλλεται άπαξ στην παρούσα ρύθμιση, η δε ρύθμιση απόλλυται σε περίπτωση:
α. Μη καταβολής τρεχουσών εισφορών
β. Καθυστέρησης πέραν του ενός μηνός, τριών δόσεων της ρύθμισης ανά 12μηνο προγράμματος ρύθμισης. Οι πέραν της μιας δόσης καθυστερούμενες δόσεις της ρύθμισης προσαυξάνονται με επί πλέον επιτόκιο 0,25% μηνιαίως.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More