-->

Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015

Προδημοσιεύθηκαν δύο νέα προγράμματα από τον Ο.Α.Ε.Δ.


∆ελτίο Τύπου 

   Την Τετάρτη 21/10/2015 θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του ΟΑΕ∆, του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του ΕΠΑΝΑ∆, η προδηµοσίευση της πρόσκλησης για το Πρόγραµµα Ενίσχυσης της Ρευστότητας και Στήριξης της Απασχόλησης.
   Το πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007 – 2013», όσον αφορά στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων και από Εθνικούς Πόρους όσον αφορά τις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, ∆υτικής Μακεδονίας, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας. Το πρόγραµµα αυτό περιλαµβάνει δύο άξονες: ο πρώτος αφορά τις επιχειρήσεις που δηµιούργησαν νέες θέσεις εργασίας µέσα στο αντίξοο οικονοµικό περιβάλλον λόγω της γενικευµέ-νης οικονοµικής κρίσης, και ο δεύτερος αφορά πρώην ανέργους που έκαναν έναρξη δραστηριότητας κατά τα δύο προηγούµενα έτη.
   Η δηµοσίευση της τελικής πρόσκλησης θα γίνει µετά την έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), η οποία αναµένεται να εκδοθεί εντός της προσεχούς εβδοµάδας, και η οποία επίσης θα αναρτηθεί στις παραπάνω ιστοσελίδες.
    Το νέο πρόγραµµα αφορά στην επιχορήγηση σε όλη την επικράτεια:
    (α) 9.000 νέων θέσεων εξηρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου οι οποίες δηµιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2015 µέχρι και την 31η Αυγούστου 2015,
    (β) 3.700 πρώην εγγεγραµµένων ανέργων οι οποίοι δηµιούργησαν τη δική τους επιχείρηση από την 1η Ιανουαρίου 2014 µέχρι και την 31 Αυγούστου 2015.
    Η περιφερειακή κατανοµή των ανωτέρω θέσεων θα προσδιορίζεται στην δηµόσια πρόσκληση. Οι βασικοί άξονες του προγράµµατος είναι:
   ΑΞΟΝΑΣ Α) «Επιχορήγηση Εργοδοτών για τη ∆ηµιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας κατά τη διάρκεια της κρίσης» ∆ικαιούχοι: Το πρόγραµµα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα, που ασκούν οικονοµική δραστηριότητα καθώς και σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις - ΚΟΙΝΣΕΠ (του Ν. 4019/2011) για τα µέλη τους. Αφορά σε επιχορήγηση νέων θέσεων εξαρτηµένης εργασίας πλήρους ή µερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου, οι οποίες δηµιουργήθηκαν από 01.01.2015 έως και 31.08.2015.
    Προϋποθέσεις Συµµετοχής: Για να ενταχθεί µια επιχείρηση στο πρόγραµµα, θα πρέπει να έχει προβεί στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, σε σχέση µε τον ανώτατο αριθµό των θέσεων εργασίας που είχε το ∆εκέµβριο 2014, µε την πρόσληψη πρώην ανέργων κατά το χρονικό διάστηµα από 1-1-2015 έως και 31-8-2015. Επιχειρήσεις οι οποίες είχαν αυξοµειώσεις του προσωπικού τους κατά το χρονικό διάστηµα από 1-1-2015 έως 31-8-2015, σε σχέση µε τον ανώτατο αριθµό των θέσεων εργασίας που είχαν τον ∆εκέµβριο του 2014, θα επιχορηγηθούν για τον επιπλέον αριθµό των θέσεων εργασίας που έχουν δηµιουργήσει οποιαδήποτε χρονική στιγµή κατά το ανωτέρω χρονικό διάστηµα και διατηρούν µέχρι την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραµµα και για όλη την διάρκεια του προγράµµατος.
    Οι προσληφθέντες στις νέες θέσεις θα πρέπει: α) να ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας, κατά το εξάµηνο που προηγήθηκε της πρόσληψής τους και β) να µην είχαν καµία απασχόληση (εξαρτηµένη ή µη) κατά την ηµέρα που προηγήθηκε της ηµεροµηνίας πρόσληψής τους από την επιχείρηση. Επισηµαίνεται πως το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας συµπεριλαµβανοµένης της ενίσχυσης από αυτή τη δράση δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τοµέα των µεταφορών) στην τριετία (τρέχον οικονοµικό έτος και τα δύο (2) προηγούµενα οικονοµικά έτη) πριν από την ηµεροµηνία έγκρισης της αίτησης υπαγωγής.
   Ποσό επιχορήγησης: Ως ποσό επιχορήγησης για κάθε ηµέρα πλήρους απασχόλησης ορίζεται το ποσό των 18 ευρώ την ηµέρα και µε ανώτατο όριο τις 25 ηµέρες ασφάλισης το µήνα. Η επιχορήγηση για κάθε ηµέρα µερικής απασχόλησης ορίζεται στο ποσό των 9 ευρώ την ηµέρα και µε ανώτατο όριο τις 23 ηµέρες ασφάλισης το µήνα. Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τµήµα του µισθολογικού και µη µισθολογικού κόστους.
   ∆ιάρκεια επιχορήγησης – ∆εσµεύσεις: Η ανώτατη διάρκεια επιχορήγησης για τις νέες θέσεις εργασίας που δηµιούργησε η επιχείρηση είναι έντεκα (11) µήνες και αφορούν το χρονικό διάστηµα από 01.01.2015 έως και 30.11.2015. Σε περίπτωση που η νέα θέση ή θέσεις εργασίας που δηµιούργησε η επιχείρηση είναι µετά την 1-1-2015, τότε θα λαµβάνει το ανάλογο ποσό που αντιστοιχεί από την ηµεροµηνία πρόσληψης του ατόµου ή ατόµων και µέχρι την 30-11-2015. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διατηρήσουν µετά τη λήξη της επιχορήγησης τόσο τον αριθµό επιχορηγούµενων όσο και των µη επιχορηγούµενων θέσεων εργασίας για διάστηµα ισόχρονο της διάρκειας της επιχορήγησης.
    ΑΞΟΝΑΣ Β) Ενίσχυση Νέων Ελεύθερων Επαγγελµατιών ∆ικαιούχοι: Πρώην εγγεγραµµένοι άνεργοι που έκαναν έναρξη δραστηριότητας κατά το χρονικό διάστηµα από 01.01.2014 έως και 31.08.2015, και εξακολουθούν να τη διατηρούν κατά την ηµέρα υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραµµα.
   Προϋποθέσεις συµµετοχής: Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να πληρούν συνολικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
   1. Να είχαν την ιδιότητα του ανέργου για οσοδήποτε χρονικό διάστηµα κατά το εξάµηνο που προηγείται της έναρξης επιτηδεύµατος και ταυτόχρονα να µην ήταν απασχολούµενοι µε καθεστώς εξαρτηµένης ή µη απασχόλησης κατά την ηµέρα που προηγήθηκε της έναρξης επιτηδεύµατος .
   2. Να διαθέτουν αριθµό φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ) και (οι άντρες υποψήφιοι) να έχουν εκπληρώσει ή νόµιµα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
   3. Η έναρξη δραστηριότητας στη ∆ΟΥ θα πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί από 01.01.2014 έως και 31.08.2015.
   Στο πρόγραµµα εντάσσονται ατοµικές επιχειρήσεις, καθώς και µέλος (µε την προϋπόθεση ότι µετέχει µε ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο): - Οµόρρυθµης Εταιρίας (Ο.Ε.) - Ετερόρρυθµης Εταιρίας (Ε.Ε.), µόνο για το οµόρρυθµο µέλος της - Εταιρίας Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και - Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (Ι.Κ.Ε.) Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν.4019/2011.     Επισηµαίνεται πως το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας συµπεριλαµβανοµένης της ενίσχυσης από αυτή τη δράση δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τοµέα των µεταφορών) στην τριετία (τρέχον οικονοµικό έτος και τα δύο (2) προηγούµενα οικονοµικά έτη) πριν από την ηµεροµηνία έγκρισης της αίτησης υπαγωγής.
   Ποσό επιχορήγησης: Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελµατία που υπάγεται στο πρόγραµµα ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στα 10.000,00 €, σύµφωνα µε τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά των επιλέξιµων δαπανών (µη συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) που έχουν πραγµατοποιηθεί από την ηµεροµηνία έναρξης της δραστηριότητας µέχρι και την ηµεροµηνία διεξαγωγής του επιτόπιου ελέγχου.
   Η καταβολή της επιχορήγησης θα πραγµατοποιείται εφάπαξ, σε συνέχεια της εγκριτικής απόφασης της Υπηρεσίας κατόπιν θετικού επιτοπίου ελέγχου και βάσει του διοικητικού ελέγχου. ∆εσµεύσεις: Οι δικαιούχοι δεσµεύονται για τη διατήρηση της λειτουργίας της επιχείρησης για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) επιπλέον µηνών από την ηµεροµηνία της εγκριτικής απόφασης.
   Οι αιτήσεις υπαγωγής στο πρόγραµµα θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην σχετική πλατφόρµα του ΟΑΕ∆ η οποία θα ενεργοποιηθεί για αυτό τον σκοπό εντός του πρώτου δεκαπενθηµέρου του Νοεµβρίου (η ακριβής ηµεροµηνία θα ορίζεται στην τελική πρόσκληση).
   Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα εξεταστούν κατά προτεραιότητα, βάσει του χρόνου υποβολής της αίτησης. Η αξιολόγηση θα είναι άµεση και οι σχετικές εγκρίσεις θα συνεχιστούν µέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισµού. Η παρούσα προδηµοσίευση ουδεµία έννοµη δέσµευση του ∆ηµοσίου γεννά ως προς την τελική Πρόσκληση του Προγράµµατος και ο ΟΑΕ∆ διατηρεί αναλλοίωτο το δικαίωµα να τροποποιήσει τους όρους που αναφέρονται σε αυτήν. 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More